Top Quality "BIO+Dobari" Shinai "Furuta"

Top Quality "BIO+Dobari" Shinai "Furuta"

Top Quality "BIO+Dobari" Shinai "Furuta"

Top Quality "Dobari + Thick Grip" Shinai "Arashi"

Top Quality "Dobari + Thick Grip" Shinai "Arashi"

Top Quality "Dobari + Thick Grip" Shinai "Arashi"

Top Quality "Dobari" Shinai "Sho"

Top Quality "Dobari" Shinai "Sho"

Top Quality "Dobari" Shinai "Sho" 

Top Quality "Dobari" Shinai "Golden Maruyama"

Top Quality "Dobari" Shinai "Golden Maruyama"

Top Quality "Dobari" Shinai "Golden Maruyama"

Top Quality "Koban + Dobari" Style Shinai "Enmei "

Top Quality "Koban + Dobari" Style Shinai "Enmei "

Top Quality "Koban + Dobari" Style Shinai "Enmei "