Top Quality "KOTO-I" Style Shinai "Shin"

Top Quality "KOTO-I" Style Shinai "Shin"

Top Quality "KOTO-I" Style Shinai "Shin"

Top Quality "KOTO-II" Style Shinai "Sho-Shin"

Top Quality "KOTO-II" Style Shinai "Sho-Shin"

Top Quality "KOTO-II" Style Shinai "Sho-Shin"

Top Quality "KOTO-III" Style Shinai "Go-Shin"

Top Quality "KOTO-III" Style Shinai "Go-Shin"

Top Quality "KOTO-III" Style Shinai "Go-Shin"

Top Quality "KOTO-IV" Style Shinai "Jin-Shin"

Top Quality "KOTO-IV" Style Shinai "Jin-Shin"

Top Quality "KOTO-IV" Style Shinai "Jin-Shin"