Top Quality "Dobari + Thick Grip" Shinai "Kasa"

Top Quality "Dobari + Thick Grip" Shinai "Kasa"

Top Quality "Dobari + Thick Grip" Shinai "Kasa"

Top Quality Heavy "Dobari + Thick Grip" Shinai "Mine"

Top Quality Heavy "Dobari + Thick Grip" Shinai "Mine"

Top Quality Heavy "Dobari + Thick Grip" Shinai "Mine" 

Top Quality "Dobari + Thick Grip" Shinai "Arashi"

Top Quality "Dobari + Thick Grip" Shinai "Arashi"

Top Quality "Dobari + Thick Grip" Shinai "Arashi"